Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1284/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2015-09-25

Sygn. akt I C 1284/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 września 2015 roku

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik

Protokolant: Marta Pietrukiewicz

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015r. K. na rozprawie

sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

przeciwko J. M.

o zapłatę

I. powództwo oddala;

II. zasądza od pozwanego J. M. na rzecz strony powodowej Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 227,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 197,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

sygn. akt IC 1284/15

UZASADNIENIE

Strona powodowa Towarzystwo (...) S.A. w W., działająca przez profesjonalnego pełnomocnika - w pozwie złożonym dnia 28 kwietnia 2015 roku - domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego J. M. kwoty 599,67 zł z ustawowymi odsetkami od dnia złożenia pozwu. Wniosła też o zwrot kosztów postępowania. Uzasadniając żądanie podniosła, iż zobowiązanie pozwanego względem niej wynika z zawartej w dniu 20.08.2013 r. umowy nr (...) obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu m-ki F. (...),5D, nr rej. (...) i nie opłacenia przez pozwanego drugiej raty składki ubezpieczeniowej w kwocie 549,00 zł w terminie do dnia 25.02.2014 r. Na należność dochodzoną pozwem strona powodowa policzyła kwotę 549,00 zł tytułem drugiej rata składki i kwotę 50,67 zł tytułem odsetek ustawowych liczonych od dnia 26 lutego 2014 roku do dnia 28 kwietnia 2015 r.

Pozwany J. M. w piśmie z dnia 5 września 2015 roku, przesłanym

drogą elektroniczną, uznał dochodzoną pozwem wierzytelność i przedłożył w załączeniu dowód przelewu z dnia 9 września 2015 roku na rzecz strony powodowej kwoty 830,00 zł tytułem spłaty zadłużenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC nr (...) pojazdu marki F. (...), nr rej. (...).

Ustalono następujący stan faktyczny:

W dniu 20 sierpnia 2013 roku pozwany J. M. zawarł ze stroną powodową Towarzystwem (...) S.A. w W. umowę nr (...) obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu marki F. (...),5D, nr rej. (...). Ustalona umową cała składka ubezpieczeniowa wynosiła 1.099,00 zł, jednak jej płatność została przez strony rozłożona na dwie raty: pierwsza rata w wysokości 550,00 zł miała być płatna do dnia 20 sierpnia 2013 roku, druga rata w wysokości 549,00 zł do dnia 25 lutego 2014 roku.

( dowód: wniosek-polisa nr (...) obowiązkowego ubezpieczenia OC z na k. 25 akt i odpis KRS z 26 marca 2014 roku na k. 14 – 24 akt )

Poza sporem w sprawie było, że pozwany J. M. nie dokonał zapłaty stronie powodowej drugiej raty składki ubezpieczeniowej wynoszącej 549,00 zł z terminem jej płatności do dnia 25 lutego 2014 roku.

W dniu 9 września 2015 roku pozwany J. M. przekazał stronie powodowej Towarzystwu (...) S.A. w W. przelewem bankowym kwotę 830,00 zł tytułem spłaty zadłużenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC nr (...) pojazdu marki F. (...), nr rej. (...).

( dowód: przelew bankowy z dnia 9 września 2015 roku na k. 38 akt )

Sąd zważył:

Powództwo było nieuzasadnione.

Po myśli art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Zważyć też wypada, że - w świetle art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t.j.: Dz.U.2013.392 ) - w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. Wedle art. 32 ust. 4 cytowanej ustawy posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu.

Biorąc powyższe pod uwagę, trzeba było uwzględnić uznanie roszczenia przez pozwanego w jego piśmie z dnia 9 września 2015 r. ( art. 213 § 2 k.p.c. ). Pomimo jednak tego - z uwagi na treść art. 316 § 1 k.p.c. - powództwo należało uznać za bezpodstawne w dacie wyrokowania, wobec zaspokojenia powoda w toku postępowania sądowego ( pozwany w dniu 9 września 2015 r. przelał kwotę 830,00 zł na rzecz strony powodowej tytułem spłaty jego zadłużenia wynikającego z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC nr (...) pojazdu marki F. (...), nr rej. (...) ). Powyższa okoliczność faktyczna miała walor zasadniczy dla rozstrzygnięcia w sprawie. Implikowała bowiem uznaniem, że pozwany wykazał – przy zachowaniu ogólnych reguł dowodowych - iż wywiązał się ze swego zobowiązania umownego ( art. 6 k.c. ), w tym również ze skutków swego opóźnienia w tym zakresie ( art. 481 § 1 k.c. ). Przedłożony Sądowi przez pozwanego przelew bankowy z powodzeniem zastępuje – na płaszczyźnie dowodowej - pokwitowanie wystawione przez wierzyciela ( art. 462 § 1 k.c. ).

Zgodnie z dyspozycją art. 316 § 1 k.p.c., po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Bacząc na to, należało uwzględnić zaistniały w toku niniejszego postępowania fakt dokonanej przez pozwanego zapłaty na rzecz strony powodowej kwoty 830,00 zł celem zadośćuczynienia roszczeniom strony powodowej.

Mając na uwadze ustalone w sprawie okoliczności faktyczne oraz przywołane

wyżej motywy – po myśli art. 805 § 1 k.c. i art. 32 ust. 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t.j.: Dz.U.2013.392 ) w związku z art. 316 § 1 k.p.c. – orzeczono jak w punkcie I wyroku.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zawarte w punkcie II wyroku znajduje uzasadnienie w treści art. 98 k.p.c. Poniesione przez stronę powodową koszty to 30,00 zł opłaty sądowej i 197,0 zł kosztów zastępstwa procesowego. Pomimo oddalenia powództwa należał się jednak zwrot tychże kosztów stronie powodowej, ponieważ pozwany dopiero w toku postępowania przed Sądem wywiązał się ze zobowiązania dochodzonego pozwem.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Zenon Węcławik
Data wytworzenia informacji: